STANDARDI

STANDARDI

IP / IPM

Šta je Integralna Proizvodnja (IP) i Integrala zaštita bilja (IPM)?
Integralna Proizvodnja (IP) je koncept održive poljoprivredne proizvodnje koji je razvijen 1976. od strane IOBC International Organisation for Biological Control (Međunarodna organizacija za biološku kontrolu) i koji je stekao međunarodno priznanje i primenu.

Sve o IP i IPM -->

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. je standard koji je prvenstveno kreiran da uveri potrošača da hrana koja je proizvedena na farmi, ima minimalan uticajem na životnu sredinu, smanjenu upotrebu hemijskih inputa i da obezbeđuje odgovoran pristup za dobrobit i sigurnost radnika kao i dobrobit životinja...

Sve o GLOBALG.A.P-u -->

Organska proizvodnja

Organska proizvodnja podrazumeva održavanje zdravlja zemljišta, ekosistema i ljudi. Ona se oslanja na ekološku proizvodnju, biološku raznovrsnost i proizvodnju prilagođenu lokalnim uslovima, umesto korišćenja inputa sa štetnim efektima. Sami zahtevi standarda se odnose na korišćenjem, gde je to moguće, kulturnih, bioloških i mehaničkih materijala i metoda, suprotno od upotrebe sintetičkih materijala.

Sve o organskoj proizvodnji -->

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) Analiza Rizika i Kritičnih Kontrolnih Tačaka je razvijen od strane Codex Alimentarius Commission kako bi se postavio standard za bezbednost hrane.

Sve o HACCP -->

ISO standardi

ISO - International Organization for Standardization (Internacionalna Organizacija za Standardizaciju) je najveća svetska organizacija za razvoji i izdavanje Internacionalnih Standarda. Predstavlja mrežu nacionalnih institucija za standardizaciju u 160 zemalja, sa sedištem u Ženevi, Švajcarska.

Sve o ISO standardima -->

BRC

BRC Globalni standard je razvijen od strane Britanskih trgovaca. Ovaj tehnički standard je razvijen kako bi se osigurala bezbedna proizvodnja, pakovanje, skladištenje i distribucija hrane i potrošačkih proizvoda. Standard uključuje implementaciju HACCP sistema, dobro dokumentovani sistem upravljanja kvalitetom, kao i praćenje higijenskih uslova.

Sve o BRC standardu -->

IFS

Prvi tvorac ovog standarda je nemačka trgovačka federacija, koja 2001. god. izdaje prvi nacrt standarda. IFS grupa standarda je u okviru IFS, ne profitne kompanije, koja se finansira prodajom različitih IFS standarda, kao i od taksi koje plaćaju sertifikacione kuće. Kao osnova ovog standarda je korišćen BRC standard a struktura je uzeta iz ISO 9001:2000 standarda.

Sve o IFS standardu -->

Oznake geografskog porekla

Sertifikacijom proizvoda sa geografskim poreklom potvrđujemo i garantujemo potrošačima da je specificnost proizvoda jedinstvena kombinacija lokalnih prirodnih resursa (klime, zemljišta, različitih životinjskih vrsta ili biljnih sorti), i tradicije, znanja i veština koje se često prenose s kolena na koleno, a sve to na određenoj teritoriji.

Sve o PGI, PDO oznakama geografskog porekla -->

Halal

Šta je Halal?
Halal sertifikat
je proces kojim organizacija obezbeđuje da proizvod može da se koristi od strane pojedinaca koji poštuju zakone i učenja islama u pogledu konzumiranja hrane u celini.

Sve o Halalu -->

Kosher

Šta je Kosher?
Košer sertifikat osigurava bezbednost hrane prema Jevrejskom zakonu u skladu sa učenjima Starog zavete da je sve čisto, odgovarajuće, pravilno i u skladu sa zakonom o ishrani. Stari zavet određuje koje namernice su prihvatljive za ishranu i kako one moraju biti pripremljene.

Sve o Košeru -->

GOST-R

Šta je GOST-R?
Ruska vlada je donela zakon koji obavezuje sertifikaciju pojedinih proizvoda sa namerom da zaštiti zdravlje i bezbednost potrošača, i podrazumeva obavezno utvrđivanje usaglašenosti proizvoda. GOST-R je sertifikat koji obezbeđuje usklađenost sa standardima i tehničkim propisima Rusije i predstavlja preduslov za nesmetan prelaz granice i pristup na rusko tržište.

Sve o GOST-R -->

Ostali standardi

FAIR TRADE
DEMETER
 
     

Sve o Ostalim standardima -->